GDPR OCH VÅR PRIVACY POLICY

Vilken typ av information samlar vi in?
Vi tar emot, samlar in och lagrar all information du anger på vår webbplats eller tillhandahåller oss på något annat sätt. Dessutom samlar vi in den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet; logga in; e-postadress; Lösenord; dator- och anslutningsinformation och inköpshistorik. Vi kan använda programvaruverktyg för att mäta och samla in sessioninformation, inklusive svarstid på sidan, längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion och metoder som används för att bläddra bort från sidan. Vi samlar också in personlig information (inklusive namn, e-postadress, lösenord, kommunikation); betalningsinformation (inklusive kreditkortsinformation), kommentarer, feedback, produktrecensioner, rekommendationer och personlig profil.

Hur samlar vi in information?
När du genomför en transaktion på vår webbplats, som en del av processen, samlar vi in personlig information som du ger oss, t.ex. ditt namn, adress och e-postadress. Din personliga information kommer endast att användas av de specifika skäl som anges ovan.

Varför samlar vi in sådan personlig information?
Vi samlar in sådan icke-personlig och personlig information för följande ändamål:

  1. Att tillhandahålla och driva tjänsterna;

  2. Att ge våra användare löpande kundhjälp och teknisk support;

  3. För att kunna kontakta våra besökare och användare med allmänna eller personliga servicrelaterade meddelanden och kampanjmeddelanden;

  4. För att skapa aggregerade statistiska uppgifter och annan aggregerad och / eller utdragen icke-personlig information, som vi eller våra affärspartner kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster;

  5. För att följa gällande lagar och förordningar.

Hur lagrar vi, använder, delar och avslöjar våra besökares personliga information?
Hela vår hemsida hostas på Wix.com-plattformens servrar, en världsledande host och webbplattform. Dina data kan lagras via Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en stark brandvägg.

Alla direktbetalningsportar som används av vårt företag följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats för varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation från vår butik och dess tjänsteleverantörer.

Hur kommunicerar vi med våra besökare?
Vi kan kontakta dig för att meddela dig om ditt konto, felsöka problem med ditt konto, för att lösa en tvist, för att samla in avgifter eller pengar som är skyldiga, för att undersöka dina åsikter genom undersökningar eller frågeformulär, för att skicka uppdateringar om vårt företag, eller på annat sätt nödvändigt att kontakta dig för att verkställa vårt användaravtal, tillämpliga nationella lagar och alla avtal vi kan ha med dig. För dessa ändamål kan vi kontakta dig via e-post, telefon, textmeddelanden och post.

Hur kan våra webbplatsbesökare dra tillbaka sitt samtycke?
Om du inte vill att vi ska bearbeta dina data längre, kontakta oss på southside@southside.nu eller skicka oss e-post till: Utbildningsvägen 2, Tumba.

Sekretesspolicyuppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga förändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, använder vi och / eller avslöjar den.

Frågor och vår kontaktinformation
Om du vill: åtkomst, korrigera, ändra eller ta bort all personlig information som vi har om dig, uppmanas du att kontakta oss på southside@southside.nu eller skicka oss e-post till: Utbildningsvägen 2, Tumba.

GDPR AND OUR PRIVACY POLICY

What type of information do we collect?
We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

How do you collect information?
When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

Why do you collect such personal information?
We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

  5. To comply with any applicable laws and regulations.

How do you store, use, share and disclose your site visitors' personal information?
Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

How do you communicate with your site visitors?
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

How can your site visitors withdraw their consent?
If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at southside@southside.nu or send us mail to: Utbildningsvägen 2, Tumba.

Privacy policy updates
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

Questions and your contact information
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at southside@southside.nu or send us mail to: Utbildningsvägen 2, Tumba.